Anmälan före 15 april 2011


Första steget – besvara kryssfrågorna.
Markera hur långt myndigheten kommit i sitt utvecklingsarbete genom att kryssa för siffran 0, 1, 2 eller 3 för var och en av de femtio frågorna. Myndigheter är olika och unika. I de fall någon fråga inte är förenlig med myndighetens uppdrag och storlek kryssas alternativet ej tillämpligt.

0. Ej alls genomfört i några tillämpliga avseenden (0 %).
1. Delvis genomfört i tillämpliga avseenden (mindre än 50 %).
2. I hög grad genomfört i tillämpliga avseenden (mer än 50 %).
3. Fullt ut genomfört i alla tillämpliga avseenden (100 %).

Andra steget – beskriv myndighetens utvecklingsarbete.
Beskriv i egen text myndighetens utvecklingsarbete i följande avseenden och med använding av följande rubriker:
• Kvalitet, enkelhet och effektivitet.
• Engagerade och kunniga medarbetare.
• Förnyelse och innovation.
• Hållbar och miljömedveten utveckling.

Myndighetens fria text ska vägledas av de frågeställningar som anges i respektive ingress och frågebatteri nedan och får totalt vara på högst 24 000 tecken. Det motsvarar åtta A4-sidor och lämpligt kan vara att skriva en till två A4-sidor om varje huvudområde. Tänk på att så mycket som möjligt peka på uppnådda resultat.

Steg 1 - besvara kryssfrågorna.

A. Kvalitet, enkelhet och effektivitet. Hur gör myndigheten för att utföra sitt uppdrag med hög kvalitet och så enkelt och effektivt som möjligt?


Det centrala kriterieområdet – kärnvärdena för den moderna statliga myndigheten – är att utföra uppdraget med hög kvalitet och en hög grad av enkelhet. Det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att ta del av förvaltningens tjänster. Myndigheten ska skapa mesta möjliga värden för pengarna. Hur gör myndigheten för att prestera mera till lägre kostnad? Hur gör myndigheten för att mäta och förbättra de värden som skapas för medborgare, företag och andra intressenter? Hur säkerställs att servicen är tillgänglig för alla, även de som har funktionsnedsättningar? Hur långt har myndigheten kommit i samverkan med andra aktörer och i utvecklingen mot att bli en e-förvaltning?

A1.Är myndighetens information och tjänster utformade för att vara så enkla som möjligt för medborgare och företag?
A2.Har myndigheten en samlad strategi och system för det kontinuerliga kvalitets- och förbättringsarbetet?
A3.Har myndigheten ett system för att följa och analysera den brukarupplevda kvaliteten på tjänsterna?
A4.Har myndigheten ett system för att snabbt och enkelt ta vara på synpunkter och klagomål samt vidta åtgärder?
A5.Har myndigheten undanröjt enkelt avhjälpta hinder, som gör att personer med funktionsnedsättningar annars stängs ute eller har svårt att besöka myndighetens lokaler?
A6.Har myndigheten ett system för att mäta och rapportera antal prestationer samt kostnad och kvalitet per prestation?
A7.Genomförs uppföljningar och utvärderingar av verksamheten som ett led i service- och organisationsutvecklingen?
A8.Samverkar myndigheten med andra offentliga aktörer för att utveckla enklare och effektivare tjänster för medborgare och företag?
A9.Har myndigheten en samlad strategi och system för att kontinuerligt följa upp och förbättra rättsäkerhet och likabehandling?
A10.Har myndigheten en tydlig bild av vilka grupper som utnyttjar myndighetens olika tjänster och vilka deras attityder, önskemål och preferenser är?
A11.Har myndigheten en tydlig bild av vilka grupper som utnyttjar myndighetens olika tjänster och vilka deras attityder, önskemål och preferenser är?
A12.Använder myndigheten e-legitimation i sina e-tjänster?
A13.Har myndigheten ett ledningssystem för informationssäkerhet?
A14.Har myndigheten ett system för att särredovisa sina IT-investeringar och deras nytta?
A15.Kan medborgare och företagare följa sitt ärendes utveckling på Internet?
A16.Följer myndighetens webbplats de riktlinjer som finns i vägledningen för 24-timmarswebben?
A17.Har myndigheten ett system för att hantera inköp elektroniskt?
A18.Är myndighetens information och tjänster tillgängliga 24 timmar om dygnet?
A19.Använder myndigheten standardiserade användargränssnitt, processer, plattformar och andra IT-lösningar?
A20.Använder myndigheten öppna standards?

B. Engagerade och kunniga medarbetare. Hur gör myndigheten för att utveckla en god arbetsmiljö och delaktiga medarbetare?


Personalen är den viktigaste resursen. Framtiden medför stora rekryteringsbehov för staten. Konkurrensen ökar om de goda medarbetarna och de skickliga ledarna. Samtidigt ställs ökande krav på statens anställda att vara öppna och serviceorienterade. Värdet av de statliga tjänsterna påverkas av den relation som skapas mellan tjänstemännen och brukarna. Hur gör myndigheten för att rekrytera och behålla en kompetent och välmotiverad personal som kan trivas och utvecklas i sina arbeten? Hur gör myndigheten för att skapa bra arbetsmiljö och ta vara på personalen – den viktigaste resursen?

B1.Bedriver myndigheten ett strategiskt arbete för att långsiktigt trygga sin kompetensförsörjning?
B2.Bedriver myndigheten ett systematiskt arbete för att skapa stimulerande och attraktiva arbetsplatser?
B3.Har myndighetens chefer något gemensamt forum, som tar upp frågor om ledarskap och chefsutmaningar?
B4.Har myndighetens chefer tillgång till ett program för att utvecklas i ledarrollen?
B5.Tillämpar myndigheten principer och/eller kriterier för lönebildning och lönesättning, som belönar bidrag till kvalitet och effektivitet?
B6.Har myndigheten en kultur och ett arbetssätt som uppmuntrar den enskilda medarbetaren att ta ansvar för att utveckla myndigheten och sin egen arbetssituation?
B7.Erbjuder myndigheten flexibla arbetstider och arbetsvillkor inom ramen för verksamhetens förutsättningar och behov av utveckling?
B8.Används medarbetarsamtal, med individuella mål och förväntningar, som ett aktivt instrument för service- och organisationsutvecklingen?
B9.Har myndigheten ett systematiskt friskvårdsarbete för att befrämja god livsstil och fysisk aktivitet hos medarbetarna?
B10.Har myndigheten ett systematiskt arbete för att på individnivå följa sjukskrivningar och hjälpa medarbetare att återfå hälsa och återkomma i arbete?
B11.Har myndigheten vidtagit systematiska åtgärder för att motverka löneskillnader mellan kvinnor och män?
B12.Har myndigheten vidtagit systematiska åtgärder för att stärka kundorientering och kvalitet genom att främja mångfald bland chefer och medarbetare?
B13.Är chefer och medarbetare genom utbildning eller på annat sätt väl införstådda med de grundläggande värden och etiska förhållningssätt som ingår i rollen som statsanställd på myndigheten?
B14.Har chefer och medarbetare genomgått utbildning i kundorientering och hur medborgare och företag ska bemötas?
B15.Har chefer och medarbetare grundläggande kunskaper och utbildning inom IT-området, för att myndigheten ska kunna utvecklas till en e-förvaltning?

C. Förnyelse och innovation. Hur gör myndigheten för att vara en öppen myndighet under ständig utveckling?


Den moderna myndigheten förändras varje dag. I samspel med uppdragsgivare, omvärld och teknikutveckling skapas nya möjligheter att nå myndighetens syften och förbättra kvaliteten. Det gäller för myndigheten att följa och förstå sådana omvärldsfaktorer som påverkar hur väl den kan klara sitt uppdrag. För att bemästra en rörligare omvärld präglad av snabba förändringar behöver myndigheten bygga en organisation som är öppen, förändringsbenägen och lärande. Här är vi intresserade av om myndigheten har en framtidsinriktad vision? Vilka yttre samarbeten, forskningsanknytningar och tvärkontakter uppehålls, som ger upphov till nya idéer och servicelösningar? Hur ser vägen ut mot en förbättrad samverkan med andra myndigheter? Vilka incitament och förutsättningar har medarbetarna att komma till tals med nya smarta metoder och vardagsförbättringar?

C1.Finns organiserade former för att stimulera och tillvarata medarbetarnas kreativitet, t ex forum för idéutbyte och systematisk förslagsverksamhet?
C2.Har myndigheten vidtagit systematiska åtgärder för att stödja och stimulera öppenhet och att olika medarbetare kan komma till tals, även i frågor som är besvärande för ledningen, t ex oegentligheter och otillbörlig påverkan?
C3.Deltar myndigheten aktivt i forskningsprojekt för att främja utbytet med forskarvärlden och tillvarata forskningsimpulser för att utveckla verksamheten?
C4.Analyserar och påtalar myndigheten behovet av ändrade lagar och regler för att kunna erbjuda en enklare och effektivare service?
C5.Har myndigheten ett system för jämförelser mellan egna och andra serviceutförare (benchmarking), där man lär sig att bli bättre av de som är bäst i klassen?
C6.Är brukarna av myndighetens tjänster inbjudna och delaktiga i att designa och anpassa myndighetens tjänster?
C7.Följer och analyserar myndigheten hur förändringar i omvärlden kan påverka dess framtida uppgifter?
C8.Ingår myndigheten i europeiska och internationella nätverk för att jämföra erfarenheter, utmaningar och servicelösningar?
C9.Har myndigheten varit innovativ i att skapa nya e-tjänster, förbättra tillgängligheten och stärka medborgarengagemanget genom att övergå till e-förvaltning?
C10.Har myndigheten beredskap för att avvärja och möta krisartade händelser, som t ex avbrott i IT-system?

D. Hållbar och miljömedveten utveckling. Hur gör myndigheten för att bidra till en bättre miljö?


Ingen myndighet står utanför miljöarbetet. Alla bidrar. Statens myndigheter utgör föredömen för andra organisationer och visar hur konkreta enkla miljöåtgärder kan leda till stora resultat i energibesparing och minskad miljöbelastning.
Vad gör myndigheten för att bidra till de nationella målen för miljökvalitet? Finns en övergripande miljöpolicy? Har personalen den utbildning som behövs i hållbar utveckling? Är upphandlingen miljöanpassad? Ange åtgärder för att minska energiförbrukning och miljöbelastning generellt och i enskilda delar av verksamheten exempelvis inom IT-verksamhet, lokaler och resande.

D1.Har myndigheten ett miljöledningssystem som motsvarar kriterierna enligt EMAS eller ISO 14001?
D2.Har chefer och medarbetare genomgått utbildning i miljökunskap, som är anpassad till den uppgift de har?
D3.Vidtar myndigheten aktiva åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser från tjänsteresor och resor i myndighetsutövning?
D4.Vidtar myndigheten aktiva åtgärder för att minska energiförbrukningen inom myndigheten?
D5.Ställer myndigheten miljökrav i samband med upphandling av varor och tjänster?


Steg 2 -
beskriv myndighetens utvecklingsarbete.

Bifoga fil:


Fyll i alla uppgifter och lämna myndighetens egenbeskrivning.
Titel:
Förnamn:
Efternamn:
Organisation:
Avdelning:
Gatuadress:
Postadress:
Telefon:
E-post: